Bo-Selv værdier

På Fonden Bo tager vi afsæt i tre kerneværdier:

  1. Faglighed.

  2. Respekt.

  3. Ansvarlighed.​​

De 3 kerneværdier skal forstås som følger :

1.​Respekt:​

​Udgangspunktet for mødet med den enkelte unge er respekt. Vi har respekt for at mennesker er forskellige, og at der er en grund til det enkelte individs måde at forstå og forholde sig til sig selv og sin omverden på.

Vi har erfaring med, at det har stor betydning for effekten af den socialpædagogiske indsats, at vi møder den unge med en respekt, som han/hun ofte ikke har tidligere er blevet mødt med i sit liv. Respekt indebærer bl.a., at vi anerkender den enkelte unge for den, han/hun er.

Hvert individ har værdi og fortjener at bliver mødt med respekt uagtet han/hendes fortid og evt. uhensigtsmæssige adfærd. At møde den unge med respekt giver den unge muligheder for at udvikle sig i mere positiv retning.

Dette indebærer bl.a. at den socialpædagogiske behandling og intervention tager udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle ressourcer og behov, og at Bo-Selv i sin struktur er bygget op som decentrale, differentierede og fleksible behandlingstilbud med respekt for de unges forskellige behov og forudsætninger.​

2.​Ansvarlighed:

Ansvarlighed dækker over to forhold. For det første vores ansvar som professionelle og for det andet vores bestræbelser på at give de unge ansvar. I forhold til det første, så er vi bevidste om vores ansvar som socialpædagogisk opholdssted.

Vi tager vores ansvar som betydningsfulde voksne i de unges liv alvorligt. Det er muligt for os at give de unge en helt ny erfaring med, hvad det vil sige at være i en relation til et andet menneske, og hvordan en hverdag fungerer. Det betyder, at vi har et stort ansvar. Det er vores ansvar at leve op til dette og tilbyde de unge en indholdsrig hverdag med rammer og kontakt til stabile voksne. Også når tingene er svære, er det vores ansvar at være rollemodeller og vise de unge hvordan eksempelvis konflikter bør håndteres.​

For det andet så er det vigtigt, at vi giver de unge ansvar i passende omfang. Dette tilpasses individuelt ud fra den enkelte unges forudsætninger. Det er vigtigt, at vi udfordrer den unge og har positive forventninger og tillid til, at han/hun kan dog uden at være urealistiske. Vi arbejder her for at nå hver enkelt ung i zonen for nærmeste udvikling fra øjeblik til øjeblik. Det kan nemlig være forskelligt fra dag til dag hvilke krav den samme unge kan leve op til. Principperne inddragelse og involvering er med til at konkretisere den unges ansvarlighed i dagligdagen.

De unge involveres i hverdagens gang bl.a. ift. indkøb, madlavning, oprydning samtale om, hvad der foregår i verden mv. Det er med til at udvikle de unges sociale og praktiske færdigheder som er nødvendige for at kunne indgå i samfundslivet. Desuden inddrages de unge i beslutninger ud fra den enkeltes formåen.

3.​Faglighed:

Hele vores professionelle virke bygger på høj faglighed. Vi tilstræber os løbende på at kvalificere vores indsatser ud fra den nyeste forskning og teori. Vi sigter imod at tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere, da vores personale udgør kernen i vores faglighed i dagligdagen. Vi ser os ikke fast på en bestemt faglig tilgang til arbejdet med anbragte unge, men søger løbende at være åbne overfor ny viden, der kan videreudvikle vores tilgang. Vi evaluerer kontinuerligt på effekten af vores indsats og er lydhør overfor både de unge og vores samarbejdspartneres positive og negative kritik.​

Fonden Bo-Selv​

CVR: 35312811

Telefon: 29 29 30 33

E-mail: bent@bo-selv.dk